இலவச தமிழ் கல்வி வகுப்பு மலாடு

அன்பு நட்பு ஒற்றுமை ஆகிய மூன்றையும் கருவாக கொண்டு செயல்படும் அமைப்பு நமது மலாடு தமிழர் நல சங்கம்.
கடந்த ஐந்து வருடங்களாக மிக சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்ற இலவச தமிழ் கல்வி வகுப்பு.

No comments:

Post a Comment